Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

loveveryone
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianyaako nyaako
loveveryone
2993 6b91
Reposted fromescapism escapism vianyaako nyaako
loveveryone
9017 1e04 500
samo życie :D
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasilence89 silence89

June 06 2017

loveveryone
-Jak wygrać kłótnię z kobietą?
-Rozpłakać się zanim ona to zrobi.
— Usłyszane w radio.
Reposted fromnivea nivea viaoutofmyhead outofmyhead
loveveryone
9620 a823
Reposted fromSzczurek Szczurek viajustonebullet justonebullet
loveveryone
loveveryone
9960 9dca 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaoutofmyhead outofmyhead
loveveryone
"Co niby można a w praktyce nie można zjeść?"
Reposted fromkelen kelen viaoutofmyhead outofmyhead
loveveryone
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaoutofmyhead outofmyhead
loveveryone
7958 2e92
5527 4564

imp:

me for the last 19 years

Reposted fromturn20 turn20 viaoutofmyhead outofmyhead
loveveryone
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viaoutofmyhead outofmyhead
loveveryone
9099 1564 500
Reposted fromfungi fungi viaoutofmyhead outofmyhead
loveveryone
loveveryone
Reposted fromTank Tank viajustonebullet justonebullet
loveveryone
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viajustonebullet justonebullet
loveveryone
6318 da37 500
loveveryone
7872 f9be
Gordon is so proud :D
Reposted fromumorusana umorusana viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl