Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

loveveryone
8396 3909 500
Reposted fromzciach zciach viaBloodyYuki BloodyYuki
loveveryone
2013 a635 500
a classic
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viavolldost volldost
loveveryone
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viakudi kudi
loveveryone
0521 f635
Reposted fromGIFer GIFer viagket gket
loveveryone
1734 b544 500
Reposted frombeer beer viataii taii
loveveryone
8485 36a1 500
Reposted frombromba bromba viaelusive elusive
loveveryone
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
loveveryone
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
loveveryone
To, co myślisz o sobie, ma o wiele większe znaczenie niż to, co myślą o Tobie inni.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaelusive elusive
loveveryone
3845 ce56 500
Reposted frombiru biru vianishe1 nishe1
loveveryone

July 30 2018

loveveryone
2883 25aa
Reposted fromdarthsadic darthsadic viamajkey majkey
loveveryone
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viamisieq misieq

July 29 2018

loveveryone
7175 b6c7 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viascorpix scorpix
loveveryone
7123 5f8f
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viascorpix scorpix
loveveryone
4091 34c0
Reposted fromsmoke11 smoke11 viascorpix scorpix
loveveryone
4315 3589 500
Reposted fromvs vs viascorpix scorpix
loveveryone
5891 e2b2
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
0061 fd53
Reposted fromidiod idiod viascorpix scorpix
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viashithappenss shithappenss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl